Książki

2017: Paweł Rutkowski (red.), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1), Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 236 stron, ISBN: 978-83-64111-90-7 (druk), 978-83-64111-86-0 (PDF). Pobierz PDF

2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2876 stron, ISBN: 978-83-64111-49-5 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

2015: Paweł Rutkowski (red.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 strony, ISBN: 978-90-27242-59-4 (druk), 978-90-27268-49-5 (E-book)

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 stron, ISBN: 978-83-64111-12-9 (druk), 978-83-64111-85-3 (PDF). Pobierz PDF

2013: Paweł Rutkowski (red.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, numer specjalny pisma Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 strony, ISSN: 1387-9316.

Artykuły w pismach i tomach zbiorowych

2023: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, In quest of influences of Polish language dictionaries on the oldest Polish Sign
Language dictionary, w: International Journal of Lexicography, DOI: 10.1093/ijl/ecad015. Pobierz PDF

2020: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O radości w polskim języku migowym dawniej i dziś, w: Charyty. Radość – wdzięk – optymizm (seria: Komparatystyka polska – tradycja i współczesność), red. Maria Cieśla-Korytowska, Małgorzata Sokalska, Kraków: Wydawnictwo Avalon, 393-409. Pobierz PDF

2019: Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE: 7), red. Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 208-217. Pobierz PDF

2018: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Nazwy pokrewieństwa w polskim języku migowym (PJM), Poradnik Językowy 3, 35-60.

2018: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Głusi na uczelniach wyższych w Polsce, w: Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro, red. Elżbieta Woźnicka, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 245-266.

2018: Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Trevor Johnston, What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 101-106. Pobierz PDF

2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138.

2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138. Pobierz PDF

2017: Paweł Rutkowski, Prawo do języka. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim, w: Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, t. LXVI: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, red. Tomasz Borecki, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 17-25. Pobierz PDF

2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(4), E600-E609, DOI: 10.1073/pnas.1609000114.

2017: Paweł Rutkowski, The Corpus of Polish Sign Language and the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, Kernerman Dictionary News 25, 32. Pobierz PDF

2017: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych, Horyzonty Wychowania 16 (38), 91-108, DOI: 10.17399/HW.2017.163806. Pobierz PDF

2017: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu, Trendy 1 (2017), 18-22. Pobierz PDF

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM), Prace Filologiczne 68, 225-244. Pobierz PDF

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, w: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, red. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Sign language, w: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, red. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, New York: Springer International Publishing (publikacja online: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).

2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, w: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, red. Genie Gertz, Patrick Boudreault, t. 3, Thousand Oaks, Kalifornia: SAGE Publications, 796-798.

2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64. Pobierz PDF

2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna, Prace Bałtystyczne 6, Język, literatura, kultura, red. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 27-45. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Pobierz PDF

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. Pobierz PDF

2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.

2015: Paweł Rutkowski, Introduction, w: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), red. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną, w: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.

2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Linearność i nielinearność w językach naturalnych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 203-220. Pobierz PDF

2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM), w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 179-201. Pobierz PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Pobierz PDF

2014: Joanna Filipczak, Czasownik i przestrzeń, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 155-168. Pobierz PDF

2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Pobierz PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Pobierz PDF

2014: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Rola materiałów korpusowych w dydaktyce
przekładu języka migowego, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 117-127. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Pobierz PDF

2014: Joanna Filipczak, Anotacja korpusu PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 91-105. Pobierz PDF

2014: Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego — zarys projektu, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 77-89. Pobierz PDF

2014: Piotr Mostowski, Badania korpusowe a lingwistyka migowa, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 49-76. Pobierz PDF

2014: Sylwia Łozińska, Języki migowe jako przedmiot badań, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 37-46. Pobierz PDF

2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Głusi, ich język i kultura, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 17-35. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia, w: Deaf Studies w Polsce, t. I, red. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Pobierz PDF

2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), w: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, red. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych, w: Edukacja głuchych, red. Mariusz Sak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Pobierz PDF

2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.

2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?, Polonica 33, 297-308. Pobierz PDF

2012: Piotr Mostowski, Jak zapisać ruch w języku, język w ruchu – korpusy języków fonicznych i migowych, w: Ruch w języku – język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 98-106. Pobierz PDF

2012: Sylwia Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM), w: Ruch w języku – język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 89-97. Pobierz PDF

2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, w: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, red. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Pobierz PDF

2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych, w: Różne formy, różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Pobierz PDF

2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, w: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Pobierz PDF

2010: Marek Świdziński, Sylwia Fabisiak, Dwujęzyczność — zagrożenie, wyzwanie, jedyna szansa, w: Czterdzieści lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabo słyszących w Polsce, Warszawa: OSWG w Warszawie, 23-31.

2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 1(9), 65-77. Pobierz PDF

2010: Sylwia Fabisiak, Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego, LingVaria, 1(9), 183-192. Pobierz PDF

2010: Sylwia Fabisiak, Imitacyjność w polskim języku migowym, Poradnik Językowy 6, 62-79.

2010: Sylwia Fabisiak, Języki migowe a lingwistyka korpusowa, Język Polski XC 4-5, 338-345.

Publikacje edukacyjne

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 34 strony, ISBN: 978-83-64735-82-0. Pobierz ze strony MEN

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-78-3. Pobierz ze strony MEN

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-91-2. Pobierz ze strony MEN

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-87-5.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 92 strony, ISBN: 978-83-65152-02-2. Pobierz ze strony MEN

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-73-8. Pobierz ze strony MEN

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-69-1. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Bliżej słowa. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, tłumaczki PJM: Iwona Cichosz, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 340 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Evolution plus 1. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autor oryginału: Nick Beare, tłumacze PJM: Iwona Cichosz, Marek Śmietana, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 140 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorzy oryginału: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 256 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, tłumaczki PJM: Anna Butkiewicz, Iwona Cichosz, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 4. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 312 stron.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-81-3.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 57 stron, ISBN: 978-83-64735-77-6.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-90-5. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-86-8.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 118 stron, ISBN: 978-83-65152-01-5. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-72-1. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-68-4. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski 2.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Agata Hącia, Emilia Danowska-Florczyk), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 strony, ISBN: 978-83-64735-92-9.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 stron, ISBN: 978-83-64735-80-6.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-76-9. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-89-9. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-85-1. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 134 strony, ISBN 978-83-65152-00-8. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-71-4. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-67-7. Pobierz ze strony MEN

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 54 strony, ISBN: 978-83-64735-79-0. Pobierz ze strony MEN

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 45 stron, ISBN: 978-83-64735-95-0. Pobierz ze strony MEN

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 49 stron, ISBN: 978-83-64735-75-2. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-88-2. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-94-3. Pobierz ze strony MEN

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-84-4. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 146 stron, ISBN: 978-83-65152-72-5. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-70-7. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-96-7. Pobierz ze strony MEN

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-66-0. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autor: Agata Hącia), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-32-5. Pobierz ze strony MEN

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 47 stron, ISBN: 978-83-64735-26-4. Pobierz ze strony MEN

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-31-8.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 33 strony, ISBN: 978-83-64735-37-0. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-21-9. Pobierz ze strony MEN

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 50 stron, ISBN: 978-83-64735-25-7. Pobierz ze strony MEN

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-30-1. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-36-3. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-20-2. Pobierz ze strony MEN

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 56 stron, ISBN: 978-83-64735-24-0. Pobierz ze strony MEN

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-29-5. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-35-6. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-19-6. Pobierz ze strony MEN

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 61 stron, ISBN: 978-83-64735-23-3. Pobierz ze strony MEN

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 61 stron, ISBN: 978-83-64735-23-3. Pobierz ze strony MEN

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-28-8. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 60 stron, ISBN: 978-83-64735-34-9. Pobierz ze strony MEN

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-18-9. Pobierz ze strony MEN

Skip to content