dr hab. Paweł Rutkowski

Kierownik PLM – dr hab. Paweł Rutkowski

Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej. Językoznawca, profesor uczelni w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Migowego. Specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki PolskiejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiFundację FulbrightaFundację KościuszkowskąDAADtygodnik "Polityka"Fundację im. Stefana BatoregoKrajowy Fundusz na rzecz DzieciCollegium Invisibile i in. Odbywał staże naukowe w USA (Yale UniversityWayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (OksfordMadrytPoczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.
Słyszący. Miłośnik języka i kultury Głuchych.

Skip to content