Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM

"Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM" - trzyletni (2012-2014) grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2011/01/M/H52/03661).

Celem projektu jest przeprowadzenie szczegółowego i szeroko zakrojonego badania gramatyki i leksyki polskiego języka migowego (PJM). Centralnym zagadnieniem prezentowanego projektu jest szeroko dyskutowana we współczesnej literaturze lingwistycznej kwestia ikoniczności języków migowych, czyli relacji mimetycznej między formą językową a jej denotacją. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie, w jakim zakresie ikoniczność może być postrzegana jako kognitywna podstawa różnorakich zjawisk gramatycznych i leksykalnych dających się zaobserwować w PJM. Plan badawczy obejmuje opracowanie gramatyki opisowej PJM oraz pierwszego słownika tego języka sporządzonego według zasad i standardów leksykograficznych. Rezultaty badań mogą być również odkrywcze z punktu widzenia lingwistyki teoretycznej. W szczególności mogą one rzucić nowe światło na istotę kognitywnego mechanizmu ikoniczności i jego roli w kształtowaniu struktur językowych.

Jednym z celów tego projektu jest spojrzenie na zjawisko ikoniczności w PJM z perspektywy porównawczej, czyli skonfrontowanie zebranych przez nas danych z analogicznymi opisami innych — lepiej zbadanych — języków migowych. Będzie to możliwe dzięki planowanej współpracy międzynarodowej z innymi zespołami lingwistyki migowej (działającymi m.in. w Mediolanie, Hamburgu, Barcelonie i Londynie). Wszystkie one uczestniczą w ogólnoeuropejskiej akcji COST IS1006, zatytułowanej "Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage".

Słowa kluczowe: